logo25 logo17
CERTIFIKÁT DÔVERYHODNOSTI
Získali sme certifikát AA vysokej dôveryhodnosti pre rok 2020.
PEČAŤ BONITY
Patríme medzi 2,38% najbonitnejších subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky.
STABILNÝ PODNIK
Patríme medzi 1,8% podnikov pôsobiacich na slovenskom trhu 20 a viac rokov.
CERTIFIKÁT SHS - schválený hospodársky subjekt
Spoločnost' SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. je od 2.5.2012 držitel'om certifikátu SHS - schválený hospodársky subjekt (AEO) pre zjednodušené postupy. Zarad'uje sa tak do skupiny firiem preverených a dôveryhodných v procese zahraničného obchodu v celom ret'azci obchodníkov a dopravcov. Touto známkou kvality sa garantuje finančná spol'ahlivost' a stabilita pre obchodných partnerov pri poskytovaní colných služieb.

Vydávatel' certifikátu Finančná správa SR, colná sekcia, umožňuje držitel'ovi certifikátu vykonať prednostne colnú kontrolu, urýchlit' proces udel'ovania zjednodušených colných postupov a uvádzat' menej z povinných údajov v colnom vyhlásení.

Zabezpečenie colného dlhu pre režim TRANZIT vo výške 673 000 €
Zabezpečenie dovoznej platby pre ostatné COLNÉ REŽIMY vo výške 2 050 000 €
Zabezpečenie dovoznej platby pre nepriame zastupovanie vo výške 150 000,- €
Držitel' POVOLENIA zjednodušeného postupu SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA a SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ
Členstvo vo ZVÄZE LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY